Arystoteles

16Żył w latach 384-322 p.n.e. Z pochodzenia był grekiem, najsłynniejszy i najbardziej ceniony uczony wśród wszystkich starożytnych. Był uczniem Platona a on sam miał zaszczyt uczyć Aleksandra Wielkiego. Założył szkołę filozoficzną w Atenach w 355 p.n.e. Dokonał podziału filozofii na praktyczną i teoretyczną. Według Arystotelesa do teoretycznej zalicza się matematykę i fizykę, metafizykę. Do drugiej politykę i etykę. Odwrócił się od idei platońskich, wierzył bowiem w istnienie rzeczy ściśle konkretnych, wszystko ma swoją materię i formę co jednoznacznie decyduje o należeniu do konkretnego gatunku. Często mówił też o przyczynie sprawczej i celowej. Sądził , że łańcuch przyczyn musi mieć swój koniec, przyczyna ruchu to jakaś boska materia czyli Bóg. Źródła wiedzy upatrywał w doświadczeniu życiowym. Dokona też streszczenia i powstania definicji prawdy. W życiu uważał za stosowne, stosowanie zasady złotego środka. Wyjaśnił jakie cechy powinien posiadać człowiek prawy i uczciwy. Wyznaczył również cele państwa. Urodzony w roku 1844, zmarł w roku 1900. Oponował przeciw trendom w kulturze europejskiej. Mianowicie miał na myśli panujący wtedy nihilizm , równie popularny dekadentyzm. Przyczynę tego stanu uważał filozofię platońską. Negatywnie nastawiony również do chrześcijaństwa. Tym trendom przeciwstawił pomysł na samodzielne , radosne tworzenie nowej kultury gdyż obrazem powolnego upadku świata jest zanik elementarnych wartości. Brak rozumienia czym jest religia dla społeczeństwa, jej pozostałość w kulturze czyli tylko powierzchowna fasada moralności i wartości , która prowadzi do destrukcji. Napisał w dziele ” Tako rzecze Zaratustra” o proroku Zaratustra, który rzekomo ogłosi przyjście nadczłowieka. Jego twórczość odbiła się szerokim echem w kulturze europejskiej. Końcówka jego życia to walka z chorobami psychicznymi. Był pod opieką siostry Elisabeth, która bez jego wiedzy i zgody wykorzystywała jego twórczość w celach propagandowych ugrupowań nacjonalistycznych i faszystowskich. Do Nietzschego odwoływał się Hitler.